Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Co to znaczy - zdalne nauczanie? Interpretacja MEN

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu dziecka z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które:

1. mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.: dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/, 

2. materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,

3. innych materiałów wskazanych przez nauczyciela,

4. mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela.

 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i dziecka, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora w porozumieniu z nauczycielami danej placówki i po poinformowaniu rodziców dziecka  o sposobie realizacji zajęć.

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu, m.in. o:

1. materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów,

2. zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/,

3. dzienniki elektroniczne, 

4. komunikację poprzez pocztę elektroniczną,

5. media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu,

6. zajęcia online,

7. programy telewizji publicznej i audycje radiowe,

8. zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej placówki,

9. podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które dziecko już posiada,

10.  kontakt telefoniczny z nauczycielem,

11. wydrukowanie przez placówkę materiałów dla dzieci i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców,

12. dostarczanie wydrukowanych materiałów do dziecka,

13. inne sposoby wskazane przez dyrektora  w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.

WAŻNE!

Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. WIDEO ZAJĘCIA! Nauczanie zdalne może więc mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli placówki (nauczycieli) oraz dzieci i ich rodziców. Należy pamiętać o zasadzie równego dostępu i równego traktowania! Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.