Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

TRYB ODWOŁAWCZY

TRYB ODWOŁAWCZY

 

  1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun dziecka może wystąpić  do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

  1. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 3 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

  1. Rodzic/prawny opiekun dziecka może wnieść do Dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

  1. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 3 dni  od dnia otrzymania odwołania.

 

  1. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola.

 

Zegar

Imieniny

Imieniny: