Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
<div id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich</span>
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do <a href="http://przedszkoletrabki.pl/" id="a11y-url">strony internetowej
Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich</a>.</div>
<p>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2016-01-18</span>. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">2016-01-19</span>.</p>
<div id="a11y-status">Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:
<ul>
<li>Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,</li>
<li>Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,</li>
<li>Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,</li>
<li>Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,</li>
<li>Elementom sterującym na stronie internetowej nie towarzyszy widoczna etykieta tekstowa lub towarzyszy
widoczna etykieta tekstowa niezgodna z nazwą programową,</li>
<li>Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów,</li>
<li>Komponenty interfejsu użytkownika stworzone przez programistę nie posiadają znaczników precyzujących
ich nazwę lub rolę lub wartości. W związku z czym Technologie Wspomagające (AT) nie mają możliwości
gromadzić informacji, aktywować (lub ustanawiać) i nadążać za stanem kontroli interfejsu użytkownika w treści
na stronie internetowej. Na stronie internatowej zostały niewłaściwie użyte znaczniki HTML,</li>
<li>Strona internetowa wyświetla ważne komunikaty, na które nie są odczytywane przez AT.</li>
</ul>
Wyłączenia:
<ul>
<li>mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.</li>
</ul>
</div>
<p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2020-12-02</span>. Deklarację
sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <span id=”a11yaudytor”>Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.</span></p>
<h3>Skróty klawiaturowe</h3>
<p>Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.</p>
<h3 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h3>
<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
<span id="a11y-osoba">Anna Tysler</span>, <span id="a11y-email">przedszkole.trabki@op.pl</span>. 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon">512005140 lub
512005141</span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
żądania zapewnienia dostępności.</p>
<p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
<p>Link do strony internetowej <a href="https://www.rpo.gov.pl/" target="_blank">Rzecznika Praw
Obywatelskich</a>.
</p>
<h3 id="a11y-atchitektura">Dostępność architektoniczna</h3>
<ol>
<li>Budynek parterowy, z jednym podjazdem dla wózków do wejścia ewakuacyjnego oraz z jednym podjazdem
dla wózków do wejścia głównego. Dodatkowo istnieje jedno wyjście na plac zabaw i jedno wejście od strony
zaplecza kuchennego.</li>
<li>Budynek bez wind, schodów wewnętrznych. 2 spoczniki zewnętrzne. Korytarze wewnętrzne spełniają normy
szerokości.</li>
<li>Brak ułatwień w postaci pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.</li>
<li>Brak parkingu, w tym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Zakaz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.</li>
<li>Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.</li>
<li>W budynku znajduje się jedna toaleta dla niepełnosprawnych dzieci.</li>
</ol>
<h3 id="a11y-aplikacje">Aplikacje mobilne</h3>
<p>Brak aplikacji mobilnych.</p>