Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

HISTORIA

TRĄBKI WIELKIE – W MINI PIGUŁCE HISTORYCZNEJ

            Trąbki Wielkie (niem. Groß Trampken, kaszb. Trąbczi Wiôldżé) – wieś w Polsce, położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie przy drodze wojewódzkiej nr 222, na Kociewiu.

            Pierwsze historyczne wzmianki o miejscowości pochodzą z 31 lipca 1280r., kiedy to książę Mściwój II nadał wsie Trąbki, Kłodawę oraz Złą Wieś klasztorowi benedyktynów w Mogilnie.

             Od II pokoju toruńskiego w roku 1466 wieś stanowiła krótko własność gdańszczan, po czym przeszła pod zwierzchnictwo polskiego starosty w Sobowidzu.

            Podczas wojen szwedzkich wieś została złupiona przez wojska szwedzkie. W efekcie I rozbioru Polski w roku 1772 znalazła się na ziemiach zaboru pruskiego.

            W 1780 roku mieszkało we wsi 119 osób, z czego 113 to katolicy.  W 1789r. była to licząca 15 domów wieś królewska i wydzierżawiony folwark.

            W 1820 roku 16 domostw zamieszkiwało 175 mieszkańców. Stały tu wówczas karczma, kuźnia oraz kram (sklep).  J.P. Wagner podaje, że w 1828 roku folwark w Trąbkach Wielkich był w posiadaniu hr. v. Sandena. W drugiej połowie XIX wieku największym posiadaczem ziemskim został Julius Burand, który dysponował 392 hektarowym gospodarstwem (na podstawie „Dzieje gminy Trąbki Wielkie do roku 1945").

            W okresie od 15 listopada 1920r. do 1 września 1939r. wieś znajdowała się na terytorium Wolnego Miasta Gdańsk. W 1930 roku powstała tu polska ochronka (wczesna forma przedszkola), a od 1934 funkcjonowała Polska Szkoła Macierzy Szkolnej. Ponadto przez cały okres międzywojenny w miejscowości funkcjonowała szkoła niemiecka. Po II wojnie światowej wieś powróciła do Polski.

            Historia wychowania przedszkolnego w Gminie Trąbki Wielkie sięga lat 30, kiedy to 01.09.1930r. Kunegunda Pawłowska (patronka Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich) została kierowniczką Ochronki Macierzy Szkolnej w  Trąbkach Wielkich.

            Po wojnie, około 1949r. w miejscowości Gołębiewo Wielkie powstała szkoła, której pierwszym kierownikiem był Pan Drobiazgiewicz. Stary dworek, a w nim czterema piecami ogrzewane izby lekcyjne, niewielki pokój nauczycielski i lodowaty korytarz - to 8-klasowa Szkoła Podstawowa w Gołębiewie, licząca148 uczniów, uczących się na 2 zmiany (zajęcia odbywały się od godz.8.00- do 17.30). Warunki w budynku były niezwykle trudne - dzieci same chodziły po wodę, brak było świetlicy, sali gimnastycznej, boiska. Dlatego w latach 1974-1978 szkołę przeniesiono do nowoczesnego budynku szkoły w Sobowidzu – najpierw uczniów klas starszych V-VIII, w kolejnych latach z klas młodszych I-IV.

            W budynku – po remoncie i dostosowaniu warunków – zostaje utworzone gminne przedszkole, które zaczyna swą działalność 01.09.1978r. Dzieci do przedszkola przywożono z okolicznych wsi tzw. „budą”. Pierwszym dyrektorem przedszkola zostaje Pani Janina Balcer.

            W 1993 roku przedszkole z Gołębiewa Wielkiego zostaje przeniesione do Trąbek Wielkich, do budynku, w którym mieścił się wcześniej hotel dla pracowników. W opuszczonym przez przedszkole budynku w Gołębiewie Wielkim – dziś funkcjonuje świetlica wiejska.

1978 – 2018      Z HISTORII PRZEDSZKOLA

            Początek działalności Naszego Przedszkola datuje się na 1 września 1978r. Wtedy to właśnie Gołębiewie Wielkim, w ówczesnym budynku będącym siedzibą Szkoły Podstawowej, utworzone zostaje gminne przedszkole.

            Pierwsze plany na utworzenie tego typu placówki pojawiły się już w 1977r., które jednak ze względów lokalowych i technicznych zostały odłożone w czasie o cały rok. Dopiero po gruntownym remoncie budynku powstały pierwsze pomieszczenia przedszkolne gotowe na przyjęcie małych wychowanków.

            24 sierpnia 1978r. zarządzeniem Gminnego Dyrektora Szkół Pana Edwarda Szewca na stanowisko Dyrektora Przedszkola zostaje powołana Pani Janina Balcer, która tę funkcję pełniła do 2002r. – aż do momentu odejścia na zasłużoną emeryturę.  W trakcie kadencji zastępstwo za dyrektora – Panią Janinę, pełniły, m.in. Pani Anna Stosio, Pani Krystyna Makowska, Pani Bożena Dawidowska.

            Przedszkole w swych pierwszych latach funkcjonowało sześć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00, w sobotę do godziny 14.00. W pierwszym roku do jednoodziałowego przedszkola uczęszczało 27 dzieci, w kolejnych latach liczba ta wzrasta nawet do 35. Dlatego zapada decyzja o utworzeniu drugiego oddziału. Do przedszkola w tamtym czasie uczęszczały dzieci młodsze, czyli 3-4 latki oraz dzieci starsze, czyli 5-6 latki. W przedszkolu funkcjonował też oddział dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, tzw. „zerówka”. Stanowiły ją dzieci z terenu okolicznych miejscowości zwożone zorganizowanym, gminnym transportem w postaci tzw. „budy”/„bonanzy” czyli traktora z zadaszoną przyczepą.

Z zachowanych do dziś dokumentów można dowiedzieć się, iż 1 marca 1983r. Gminny Dyrektor Szkół Pan Edward Szewc wydał  orzeczenie o organizacji Przedszkola w Gołębiewie Wielkim od 1 września 1983r., które zawierało informację o siedzibie przedszkola w Gołębiewie Wielkim i określało obwód przedszkola, jako wszystkie miejscowości z terenu Gminy Trąbki Wielkie. Przedszkole w Gołębiewie Wielkim było dwuoddziałowe, pierwszy oddział obejmuje dzieci 3-4-letnie, a drugi oddział dzieci 5-letnie z miejscowości Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo Średnie.

Równo 10 lat później, 1 września 1993r. wydano aneks do Orzeczenia o Organizacji Przedszkola, w którym jako siedzibę Przedszkola określono Trąbki Wielkie. Orzeczenie to zostało wydane przez ówczesnego Wójta Gminy Trąbki Wielkie – Pana Stanisława Dziemińskiego.

I tak zaczął się nowy okres w historii naszego przedszkola. Kolejne wydarzenia miały już miejsce w budynku, przy dawnej ulicy Parkowej 1, obecnie Parkowej 13 w Trąbkach Wielkich. Ciekawostką jest, iż budynek ten pierwotnie był hotelem pracowniczym, który po remoncie i dostosowaniu do potrzeb przedszkola stał się naszą siedzibą na następne 25 lat.

W pierwszym rok funkcjonowania Przedszkola w Trąbkach Wielkich do placówki uczęszczało 36 dzieci. Na początku do dyspozycji przedszkola pozostawała jedynie część budynku - zaplecze kuchenne i 3 sale – jedna duża i dwa małe pomieszczenia, znajdujące się w miejscu dzisiejszej sali gimnastycznej. W jednej z sal znajdowały się stoliki – to pomieszczenie służyło do zajęć dydaktycznych, zabaw stolikowych oraz spożywania posiłków. Druga, większa sala służyła do zabaw ruchowych, była miejscem na odpoczynek dzieci, czyli tzw. leżakowanie. Dodatkowo wykorzystywana była do organizacji wszelkich uroczystości przedszkolnych. W dzisiejszym pokoju nauczycielskim znajdowało się biuro - gabinet dyrektora przedszkola.

Równocześnie w drugiej części budynku mieściły się w kolejnych latach:

 • oddziały Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich
 • oddziały gminnego Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich
 • Centrum Rehabilitacyjne CARITAS.

            Na przełomie lat 1994/1999r. przedszkole zyskało kolejne dwa pomieszczenia, które wykorzystano na sale dla dzieci. Zmiana ta spowodowała konieczność wydania aneksu do orzeczenia o Organizacji Przedszkola przez ówczesnego Wójta Gminy Trąbki Wielkie Pana Stanisława Dziemińskiego, który z dniem 01.10.1994r. ustala dwa oddziały na ogólną liczbę dzieci przyjętych 50. Od tego momentu przedszkole funkcjonuje przez kolejne lata z dwoma oddziałami (grupa dzieci młodszych i grupa dzieci starszych).

            Gdy w 2002 roku Pani Janina Balcer odeszła na emeryturę, stanowisko dyrektora objęła Pani Bożena Kłodnicka (z domu Dawidowska), nauczycielka przedszkola, która tę funkcję pełniła do 31.08.2013r. W czasie jej kadencji pełniącą obowiązki dyrektora była Pani Monika Kosińska.

Podczas kadencji Pani Bożeny Kłodnickiej, 21.02.2006r. została wydana zgoda na utworzenie trzeciego oddziału przedszkolnego od dnia 1 marca 2006r., którą wydał Wójt Gminy Trąbki Wielkie Pan Błażej Konkol. Decyzja taka spowodowana była faktem zwolnienia dodatkowego pomieszczenia w zajmowanej przez inne placówki części budynku.

W marcu 2008r. Centrum Rehabilitacji CARITAS zmienia swoją siedzibę – przenosi się na ulicę Pasteura, w sąsiedztwo Gminnego Ośrodka Zdrowia, a zwolnione pomieszczenia zostały przekazane do dyspozycji przedszkola. Zostają one zaadaptowane na sale dla nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych, zgodnie z treścią kolejnego aneksu z 29.08.2008r. do Orzeczenia i Organizacji Przedszkola w Trąbkach Wielkich, którego treść brzmiała: „Ustala się cztery oddziały i ogólną liczbę miejsc w przedszkolu na 95”.  

W ten sposób w przedszkolu od 2008r. funkcjonują 4 oddziały, których obecna łączna liczba wychowanków dziś wynosi 98.

W historii jedynego gminnego przedszkola oprócz wydarzeń związanych z jego rozwojem pojawiły się też momenty trudne. W latach 2000-2001 placówce groziła likwidacja, opłaty za przedszkole wzrosły prawie o 400% (z opłaty stałej wynoszącej 30 zł, do 121 zł; bez ulgi na drugie dziecko). Rodzice nie zgadzając się na tak drastyczną podwyżkę, podjęli walkę o utrzymanie jedynej gminnej placówki publicznej przeznaczonej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki wspólnym wysiłkom rodziców i pracowników przedszkola oraz dobrej woli organu prowadzącego – udało się – przedszkole przetrwało ten kryzys.

31.08.2013r. po rezygnacji Pani Bożeny Kłodnickiej z funkcji dyrektora i odejściu do Przedszkola w Pruszczu Gdańskim, został ogłoszony konkurs na   wolne stanowisko. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu i powołania nowego dyrektora funkcję pełniącej obowiązki dyrektora pełniła Pani Angelika Dąbek.

01.10.2013r. w wyniku wygranego konkursu, na stanowisko dyrektora przedszkola powołana została Pani Anna Tysler, pracująca wcześniej w przedszkolu jako nauczyciel-logopeda. W trakcie jej kadencji społeczność przedszkolna przeżywała niezwykle istotną uroczystość – uroczystość nadania przedszkolu imienia Jana Brzechwy, która miała miejsce 2 czerwca 2016r. – na mocy Uchwały NR XXIV/169/2016 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 24 maja 2016r. podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Pana Zbigniewa Leszczyńskiego.

Od tego momentu nasze przedszkole wzbogaciło swoją tradycję, korzystając z ogromnego dorobku literackiego poety doskonale znanego każdemu dziecku.

W trakcie tych 40 lat w placówce naszej zatrudnionych było wielu pracowników, którzy swoją codzienną pracą budowali pozytywny wizerunek placówki, z najwyższą odpowiedzialnością dbali o największy Skarb, czyli dzieci powierzane nam przez rodziców. Przytulali, ocierali łzy, dbali, by na każdej buzi widniał uśmiech. W dowód uznania i podziękowania, chcielibyśmy wymienić Ich w kolejności alfabetycznej:

 • Balcer Janina – nauczyciel, dyrektor – emerytowany pracownik przedszkola
 • Bara Wioletta – personel pomocniczy
 • Bejner Ewa – pomoc nauczyciela – emerytowany pracownik przedszkola
 • Bejner Zofia – kucharz
 • Berg Magdalena – psycholog
 • Beyer Janusz – nauczyciel rytmiki
 • Bębenek Teresa – intendent
 • Bielawa Aleksandra – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
 • Bielińska Sylwia – nauczyciel wspomagający
 • Bietka Bronisława – kucharz
 • Błońska Natalia – psycholog
 • Buga Agnieszka – nauczyciel
 • Bykowska Barbara – nauczyciel języka angielskiego
 • Ciećko Jolanta – katecheta
 • Cyman Elżbieta – zaopatrzeniowiec
 • Ćwikowski Józef – palacz
 • Dajda Albert – palacz
 • Dajda Anna (Orszak) – pomoc nauczyciela
 • Dajda Joanna – pomoc nauczyciela, kucharz – emerytowany pracownik przedszkola
 • Dajda Regina – nauczyciel
 • Dajda Sylwia (Myszke) – pomoc nauczyciela
 • Dawidowska Bożena (Kłodnicka) – nauczyciel, dyrektor
 • Dąbek Angelika – nauczyciel
 • Deja Dorota – intendent
 • Dubiella Żaneta – pomoc nauczyciela
 • Dziemińska Małgorzata (Dąbrowska) – psycholog
 • Filipska Izabela – księgowa
 • Gapska Barbara – nauczyciel
 • Jankowska Mariola – katecheta
 • Jaszewska Dorota – nauczyciel
 • Jurczyńska-Fedak Patrycja – nauczyciel
 • Kitowska Celina – nauczyciel
 • Kocel Anna – nauczyciel
 • Korszewska Jadwiga – kucharz
 • Kosińska Monika – nauczyciel, katecheta
 • Koss Katarzyna – nauczyciel języka angielskiego
 • Kotwa Jacenty – palacz, dozorca
 • Kotwa Jan – konserwator
 • Krawczyk Agnieszka – nauczyciel
 • Ks. Kroll Adam – katecheta
 • Krupińska Izabela – nauczyciel
 • Kuczkowska Jolanta – nauczyciel
 • Kulwikowska Iwona (Witrambowska) – personel pomocniczy
 • Lamczyk Monika – nauczyciel
 • Laga Marta – nauczyciel
 • Makarewicz Patrycja – nauczyciel wspomagający
 • Makowska Krystyna – nauczyciel
 • Olszewska Agnieszka – pomoc nauczyciela
 • Piechowska Marta – nauczyciel wspomagający
 • Piórek Edyta – nauczyciel języka angielskiego
 • Płaza Agnieszka – pomoc nauczyciela
 • Portka Lucyna – nauczyciel
 • Roda Krystyna – nauczyciel
 • Rogall Regina – intendent
 • Sakowska Elżbieta – nauczyciel
 • Sieczko Regina – nauczyciel
 • Skóra Kazimiera – woźna
 • Sławska Agnieszka – nauczyciel
 • Smyk Monika – pomoc nauczyciela
 • Stankiewicz Celina – kucharz
 • Stolc Sabina – katecheta
 • Stosio Anna – nauczyciel
 • Szalewicz Renata – katecheta
 • Szczepkowski Krzysztof – nauczyciel
 • Szurgocińska Elżbieta – pomoc kucharza
 • Tatarek Ewa – nauczyciel
 • Tkaczyk-Reca Joanna  – pomoc nauczyciela
 • Tomczyszyn Aleksandra – nauczyciel
 • Tuszkowska Janina – nauczyciel
 • Tysler Anna – logopeda, dyrektor
 • Walacik Anna – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
 • Wawrynowicz Krystyna – pomoc nauczyciela
 • Wawrynowicz Teresa – nauczyciel rytmiki
 • Witkiewicz Marlena – nauczyciel
 • Wysiecka Elżbieta – woźna
 • Wysiecki Franciszek – palacz
 • Zalewska Ewa – pomoc nauczyciela
 • Ziemian Monika – pomoc nauczyciela
 • Ziemian Piotr – konserwator
 • Zwara Renata – nauczyciel
 • Żukowska Halina – pomoc kucharza

 

 

PRZEDSZKOLE WE WSPOMNIENIACH

 

WSPOMNIENIA Z PRACY W PRZEDSZKOLU W GOŁĘBIEWIE WIELKIM

W LATACH1980-1991

 

Joanna Dajda, Krystyna Roda, Krystyna Makowska

           

         

W marcu 1980 roku pracę zawodową w przedszkolu rozpoczęła Pani Joanna Dajda jako pomoc nauczyciela. Pracowała tu do przejścia na emeryturę, tj. do 1 października 2006r. W tym czasie dyrektorem jednooddziałowego przedszkola była Pani Janina Balcer. Do kadry przedszkola należeli następujący pracownicy: Pani Anna Stosio - nauczyciel, Pani Kazimiera Skóra, pracująca na stanowisku woźnej oraz Pani JadwigaKorszowska - kucharka.

W późniejszym czasie zostały jeszcze zatrudnione: Pani Zofia Bejner jako kucharka (po odejściu Pani Jadwigi Korszowskiej) oraz nauczyciel - Pani Regina Sieczko, w zastępstwie za Panią Annę Stosio.

W czerwcu 1984 rokuzostała zatrudniona na stanowisku nauczyciela Pani Krystyna Makowska, która pracowała do listopada 1991 roku. Również od czerwca 1984 roku Pani Ewa Bejner zaczęła pracę jako woźna.

Od września 1994 roku funkcjonowały w Przedszkolu dwa oddziały. W związku z tym została zatrudniona Pani Krystyna Roda jako nauczyciel do grupy młodszych dzieci, która przepracowała w przedszkolu cztery lata.

W tym czasie charakterystyczne było to, że w grupie młodszej było wieledzieci w wieku dwóch lat. Prawie codziennie przychodziły do przedszkola ze smoczkami i domagały się ich szczególnie, kiedy leżakowały. Przyjmowano dwuletnie maluchy, mimo że obowiązywał przepis nakazujący przyjmować dzieci od trzeciego roku życia.

Powstało równieżnowe stanowisko pracy - intendenta, które objęła Pani Teresa Bębenek. W tych latach wielu rodziców było czynnie zaangażowanych w życie Przedszkola. Włączali się przede wszystkim w organizowanie wraz z nauczycielami imprez okolicznościowych. Wszyscy pracownicy Przedszkola wykonywali różne prace bez względu na zajmowane stanowisko, np. nauczyciel pomagał w rozkładaniu leżaków, przy podawaniu posiłków, znoszeniu naczyń do kuchni, ścieraniu stolików czy pielęgnowanie klombów kwiatowych w ogrodzie. Przez krótki czas, ze względu na chorobę Pani Balcer obowiązki dyrektora pełniła Pani Krystyna Makowska.

W tym czasie zmieniały się „nadrzędne władze przedszkola” – funkcjonował Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Trąbkach Wielkich (GZEAS). W późniejszym czasie zostaliśmy przedszkolemsamorządowym i naszym „szefem” został Wójt Gminy.

Przedszkole w Gołębiewie Wielkim przechodziło również trudne chwile, zostało przeniesione do Sobowidza – na czas remontu. Z wielką radością wracaliśmy do odnowionego Przedszkola. Radośćtrwała krótko, ponieważ musieliśmy się przenieść do Trąbek Wielkich, co miało się wiązać ze zwolnieniami pracowników.

Przedszkole w Gołębiewie Wielkim wspominamy z wielkim sentymentem, bo atmosfera w przedszkolu była bardzo rodzinna, w trudnych chwilach można było liczyć na pomoc dyrektora, jak i koleżanek.

Największym poczuciem humoru wykazywała się Pani Kazimiera Skóra, zawsze chętna do żartów i skora do tego, aby zrobić komuś psikusa. Najczęstszym obiektemżartów Kazi była kucharka Pani Zofia Bejner, nazywana przez wszystkich przedszkolaków „Babcią”. Z opowiadań Pani Zofii wynikało, że miała, m.in. przyszyte rękawy do kieszeni, jajka w butach, węgiel w kieszeniach czy sól w herbacie.

Reasumując czas pracy w Przedszkolu oceniamy bardzo pozytywnie, myślimy, że tak wspaniałej atmosfery już w przyszłej innej pracy nie było, być może spowodowane to było czasem młodości, poświęceniem się pracy całkowicie, gdyż powierzone nam dzieci traktowałyśmy jak nasze własne, bo każda z nas była matką.

 

WSPOMNIENIA Z PRACY W PRZEDSZKOLU W TRĄBKACH WIELKICH

W LATACH 1994-2013

 

Dyrektor Bożena Kłodnicka (Dawidowska)

           

Pracę w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich rozpoczęłam 01 sierpnia 1994 roku. Była to wówczas mała jednooddziałowa placówka, do której uczęszczały dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Kadra pedagogiczna liczyła trzy osoby. Jeszcze we wrześniu 1994 roku przedszkole funkcjonowało jako jednooddziałowe, ale już od października utworzono dwa oddziały.

Praca w tak malej placówce miała wiele zalet. Spokojna atmosfera, możliwość dokładnego poznania każdego dziecka i jego środowiska rodzinnego sprawiała, że praca była przyjemnością. Mimo małolicznej kadry wszystkie obowiązki, jakie nakładał w owym czasie system edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, były realizowane.

Rosnące zainteresowanie przedszkolem spowodowało konieczność utworzenia trzeciego oddziału. Korzystne ku temu warunki pojawiły się dopiero w 2003 roku. Przedszkole zyskało dodatkową salę.W tym czasie wzrosła liczba nauczycieli i personelu pedagogicznego. Następną zmianę organizacyjną przeprowadzono w 2005 roku. Od tego czasuprzedszkole stało się przedszkolem czterooddziałowym.

Praca w przedszkolu w Trąbkach Wielkich dawała mi wiele satysfakcji. Mogłam obserwować jakzmienia się jego oblicze w środowisku.Jak z małego, jednooddziałowego przedszkola, które zajmowało zaledwie dwie sale z zapleczem kuchennym, ewaluowało aż do obecnie funkcjonującego przedszkola czterooddziałowego, bardzo dobrze wyposażonego i bezpiecznego, z dużym terenem bardzo dobrze zagospodarowanego ogrodu.

Okres mojej pracy w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich był czasem, w którym zdobyłam bardzo duże doświadczenie zawodowe jako nauczyciel. W tym czasie pojawiło się wiele inicjatyw i pomysłów, które do dzisiaj chętnie wykorzystuję w swojej pracy pedagogicznej.

W swojej pracy wiele razy mogłam liczyć na wsparcie moich koleżanek nauczycielek. Dzięki nim praca w przedszkolu była przyjemnością i przynosiła ogromną satysfakcję. Trudno wymienić dziś wszystkie. Jednak dziękuje każdej z osobna. Zarówno tym, z wieloletnim dziś stażem i doświadczeniem pedagogicznym, jak również tym, które wprowadzały do pracy w przedszkolu entuzjazm młodego nauczyciela, pełnego pomysłów i otwartego na zmiany.

Jako nauczyciel zawsze mogłam liczyć na wsparcie mojego ówczesnego dyrektora Pani Janiny Balcer, która była też pierwszym recenzentem mojej pracy i moich pomysłów. Zawsze otwarta, choć czasami z dystansem i niepewnością do zmian, to jednak nigdy bez aprobaty.

To tu, stawiałam pierwsze kroki na stanowisku dyrektora przedszkola, do któregokandydowania zachęciła mnie właśnie Pani Janina Balcer. Za co, w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować.

O pracy w Tym przedszkolu można pisać wiele. Jednak najważniejsze pozostają wspomnienia, których nikt nie może odebrać, i które na zawsze pozostaną w mojej pamięci.

Z okazji pięknego jubileuszu przedszkola życzę sukcesów w pracy dydaktycznej oraz realizacji wszystkich zaplanowanych celów.

 

Zegar

Imieniny

Imieniny: