Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna - ogólna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 19, którego kierownikiem jest Dyrektor Przedszkola.
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.
 3. Inspektor danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych przedszkola zawartych umów i porozumień.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 6. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 4.
 8. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania
 9. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 10. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Przedszkole im. Jana Brzechwy w  Trąbkach Wielkich, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich, ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 13. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
 14. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane).
 15. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez Dyrektora Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich.

 

 

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

Anna Tysler