Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 (IZ RPO WP 2014-2020) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  • Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w ramach czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020;
  • minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, który powierzył przetwarzanie danych osobowych IZ RPO WP 2014-2020 w ramach swoich zbiorów: Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail:
  • iod@pomorskie.eu (w ramach czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020);
  • iod@miir.gov.pl (w ramach czynności Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
 3. Celem przetwarzania danych osobowych:
  • w ramach czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 oraz czynności Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest wykonywanie obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i wykonywanie obowiązków Instytucji Pośredniczącej w zakresie aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Następnie dane te będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO;
  • w ramach czynności Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest zarządzanie, kontrola, audyt, ewaluacja, sprawozdawczość i raportowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  • Instytucja Zarządzająca (Województwo Pomorskie - Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach czynności Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych i Program Operacyjny Kapitał Ludzki);
  • Instytucje Pośredniczące (IP w ramach czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych oraz IP II stopnia w ramach czynności Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013);
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne (dot. czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych i Program Operacyjny Kapitał Ludzki);
  • podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawy usług informatycznych)- (dot. czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych i Program Operacyjny Kapitał Ludzki).Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dot. czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (dot. czynności Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w powyższych procesach.

 

https://www.rpo.pomorskie.eu/ochrona-danych-osobowych

Zegar

Imieniny

Imieniny: